Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET ALNA TERRASSE

1. Beboerne plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten. Husk at en lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt miljø.

2. Meldinger fra styret til beboerne er å betrakte som midlertidige husordensregler, som må endelig vedtas av påfølgende sameiermøte.

3. Henvendelser til styret eller forretningsfører om husorden skjer skriftlig. Eventuelle uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet internt.

4. Bil- og motorsykkelkjøring på gangveiene er ikke tillatt, unntatt ved av- og pålessing. Parkering er kun tillatt på de registrerte plasser. All kjøring på tilkjørselsveiene og i garasjen må skje med stor aktsomhet. Det bør nyttes lys, og farten bør holdes under 15 km/t av hensyn til barn og voksnes sikkerhet. Bilvask på området er ikke tillatt.

5. Søppelskuret skal kun brukes til husholdningsavfall. Det må ikke kastes brennende, lett antennelig og lett knuselig avfall. Større kartonger eller lignende må kun kastes på offentlige avfallsplasser eller i container. Container blir satt ut 1 gang i året, og ellers ved behov.

6. Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser. Annet enn klosettpapir må ikke kastes i klosettet.

7. Dyr som er til ulempe for andre beboere må ikke holdes i leilighetene. Lufting av hunden skal skje utenom gangveiene, garasjene og barnas lekeplasser. Lufting av hunden må skje under kontroll. Hunde- ekskrementer må fjernes.

8. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. De må ikke brukes slik at andre sjeneres. Røyking i oppgangene og kjellerganger er ikke tillatt.

Fra kl 23.00 til kl 07.00 må beboerne vise særlig hensynsfullhet, slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg i leilighetene og høylydt tale og musikk på terrassene og balkongene vil forstyrre beboerne i et stort omfang.

Bruk av elektrisk drill, banking i vegg og bruk av annen støyende redskap er ikke tillatt innenfor leiligheten på hverdager etter kl 21.00 og søndager før kl 11.00 og etter kl 20.00

Det er varslingsplikt ovenfor naboer i samme oppgang og nabooppgang ved vedvarende støyende arbeid: Varsling foregår ved oppslag i oppgangene.

Teppebanking på terrassene og balkongene er ikke tillatt. Tørking av tøy på terrassene og balkongene må skje uten at det er til sjenanse for naboene. Det er ikke tillatt å henge opp klessnorer over terrassen eller balkongen. Det er ikke tillatt å sette høye kjøleskap/skap eller sette/montere andre faste innretninger på terrassene/balkongene som går over terrasse/balkong kanten.
Det må utvises stor hensynsfullhet ved grilling på terrassene og balkongene.
Det er kun tillatt med gass og elektrisk grill.

8. Av hensyn til trappevask og generell adkomst til oppgangene, er det kun tillatt å ha barnevogner i gangene. Sykler og mopeder må parkeres på anviste plasser. Beboerne plikter å holde inngangsdørene lukket og låst til enhver tid. Beboerne plikter å verne om trær, plener og andre ytre anlegg.

9. Styrets godkjennelse må innhentes for alle forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende. Det er ikke tillatt med fastmonterte parabolantenner. Ved brudd på denne bestemmelse kan styret kreve at forholdene tilbakeføres til det opprinnelige. Innvendige endringer i leilighetene som medfører inngrep i byggets bærende konstruksjoner, må ikke foretas.

10. Det er ikke tillatt med bruk av gnistskapende verktøy i garasjeanlegget og på felles parkeringsplass.

Ajourførte endringer vedtatt:
11.04.1984
16.06.1986
15.03.2005
08.03.2007
11.03.2009
10.03.2010
15.03.2011